Jaarlijkse ledenvergadering

UITNODIGING
Ledenvergadering Gymnastiekvereniging LONGA Wijnjewoude.

Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de gymnastiekvereniging “LONGA”.
Deze vergadering zal plaats vinden op

Dinsdag 22 november 2016  aanvang 20.00 uur

We zullen vergaderen in MFC “De Swingel” te Wijnjewoude.

De agenda voor deze avond zal er als volgt uit zien:

1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Jaarverslag Secretaris 2015-2016.
4. Verslag kascommissie.
5. Jaarverslag penningmeester 2015-2016.
6. Bespreken en Vaststellen Begroting 2016–2017.
7. Bestuur.
8. Vrijwilligers.
9. Plannen lessen/ wedstrijden komend wedstrijdseizoen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de vergadering.